תקנון מועדון לקוחות

כללי 

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות של רשת "ג'ק קובה" (להלן: "המועדון"), המנוהל והמופעל על ידי ג'ק קובה בע"מ מספר חברה 510950942 (להלן: "החברה" או "ג'ק קובה"), שכתובתה היא החורטים 8 חולון.
 2. ג’ק קובה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו ו/או תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה מוקדמת, ובכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון, ובכפוף לכל דין. התקנון המחייב יהא זה שיפורסם בחנויות המועדון, כהגדרתן להלן, ובאתר האינטרנט של ג'ק קובה, שכתובתו היא: Jack-kuba.co.il (להלן: "אתר החברה").
 3. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון קודם ו/או פרסום כלשהו, בכתב או בעל-פה, מכל מין סוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה, אלא אם צוין אחרת בפרסום כאמור ובכפוף לדין.

הצטרפות וחברות במועדון 

 1. יראו כחבר מועדון כל אדם פרטי (ולא תאגיד), שקיים את כל התנאים הבאים (להלן: "חבר מועדון"):
 • א. שילם את דמי ההצטרפות, כהגדרתם להלן;
 • ב. השלים תהליך הצטרפות למועדון במסגרת אתר החברה או בסניפי הרשת, כמפורט להלן;
 • ג. הינו בגיר או קטין, אשר גילו אינו עולה על 18 שנים, שיידע את הוריו או האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הצטרפותו למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, וקיבל את אישורם להצטרפות ולביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידי קטין במסגרת המועדון, לרבות הצטרפות למועדון, מסירת פרטי הקטין לחברה ומימוש הטבות המועדון, מהווה הסכמה של הקטין ושל הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי שלו לאמור בתקנון זה.
 1. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, לרבות השינויים שיחולו בו, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ק קובה, ובכפוף לכל דין.
 2. החברה תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה, בכפוף לכל דין.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לחברה, באחת מחנויות המועדון, כהגדרתן להלן, או דרך אתר החברה, כמפורט להלן:
  • במסגרת ההצטרפות למועדון באתר החברה, הלקוח יתבקש למלא אחר ההנחיות שיופיעו באתר החברה מעת לעת לצורך ההצטרפות, באופן שיכול לכלול מילוי פרטיו האישיים, שליחת טופס הצטרפות באתר, הוספת פריט ההצטרפות למועדון לסל הרכישה ותשלום דמי ההצטרפות.
  • במסגרת ההצטרפות בחנויות המועדון, הלקוח יידרש למלא אחר ההנחיות שיימסרו לו על ידי נציג החברה לצורך ההצטרפות, באופן שיכול לכלול הצטרפות באמצעות טופס דיגיטלי או הצטרפות באמצעות טופס פיזי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. במסגרת ההצטרפות בחנויות המועדון, הלקוח יתבקש למלא את פרטיו האישיים בטופס דיגיטלי או פיזי, בהתאם לשיקול דעת החברה, כפי שיונפק על ידי החברה מעת לעת, שיישלח לטלפון הנייד של הלקוח או כפי שיימסר לו פיזית, לפי העניין. הלקוח יתבקש למלא אחר הנחיות הטופס כאמור ו/או נציג החברה ולשלם את דמי ההצטרפות.
  • מובהר כי ההצטרפות למועדון, בין אם באתר ובין אם בחנויות המועדון, תושלם רק לאחר תשלום מלוא דמי ההצטרפות וסיום עסקת ההצטרפות למועדון, כך שמועד ההצטרפות למועדון יהא לאחר ביצוע התשלום וסיום העסקה כאמור.
 4. עלות ההצטרפות למועדון הינה 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) (להלן: "דמי ההצטרפות") אשר תשולם במעמד ההצטרפות (באמצעות כרטיס אשראי או במזומן בלבד, בהתאם לשיקול דעת החברה). ביטול החברות במועדון יתבצע בהתאם למפורט בסעיף ‎23 להלן.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהשינוי כאמור לא יחול על חברי מועדון קיימים בתקופת החברות שלהם, כהגדרתה להלן.
 6. החברות במועדון תהיה בתקופה המפורטת בסעיף ‎23 להלן, ותיכנס לתוקפה לאחר השלמת ההצטרפות בהתאם לאמור בתקנון זה, לרבות תשלום דמי ההצטרפות. לאחר תום תקופת החברות, כהגדרתה להלן, חבר מועדון יהא רשאי להאריך את חברותו במועדון, בכפוף לתנאי תקנון המועדון שיהיה קיים באותה העת אצל החברה, ובכפוף לתשלום סכום דמי חברות במועדון כפי שתחליט החברה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של חידוש החברות במועדון, בהתאם לתנאי תקנון המועדון שיהיה קיים באותה העת אצל החברה, החברה תהא עשויה, אך לא חייבת, להחליט כי הלקוח לא יידרש במילוי טופס כלשהו אלא רק בתשלום דמי ההצטרפות, כפי שיהיו באותה עת אצל החברה.
 7. חבר מועדון אשר ירכוש בחנויות המועדון, כהגדרתן להלן, בסכום כולל של 3,500 ₪ ומעלה, בתקופה של 12 חודשים, יהא זכאי לשדרג את החברות במועדון לחברות מועדון מסוגI.P (להלן: "מועדון ה- V.I.P"). מועדון ה- V.I.P יהיה עשוי להקנות הטבות ומבצעים נוספים על ההטבות, כהגדרתן להלן, של חבר המועדון, זאת ללא תוספת תשלום, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. במעמד השדרוג למועדון ה-I.P לחבר המועדון, תינתן לחבר המועדון כאמור מתנת הצטרפות באמצעות הודעה שתישלח לטלפון הנייד שלו, כהטבה חד פעמית למימוש  בחנויות המועדון (להלן: "מתנת V.I.P"). מימוש מתנת ה- V.I.P מותנה בהצגת ההודעה כאמור וחברות תקפה במועדון ה- V.I.P. תוקף מתנת ה-  V.I.P.הינו תוך 3 חודשים בלבד מתאריך השדרוג למועדון ה- V.I.P. (מתנת V.I.P והטבות לחברי מועדון V.I.P.  בהתאם לסעיף 11 לעיל, לעיל ולהלן יחד: "הטבות ה- V.I.P").
 9. תוקף החברות במועדון ה-I.P הינו כמפורט בסעיף ‎23 להלן.
 10. הוראות תקנון זה יחולו על החברות במועדון ה I.P בשינויים מחייבים, ובתוך כך, הוראות החלות על חבר מועדון, יחולו גם על חבר במועדון V.I.P; הוראות החלות על המועדון, יחולו על מועדון ה- V.I.P; הוראות החלות על ההטבות, יחולו גם על הטבות ה- V.I.P.; והכל בשינויים מחייבים ואלא אם צוין אחרת.
 11. מדיניות פרטיות:
  • בעצם חברותו במועדון, מסכים חבר המועדון לאמור במדיניות הפרטיות של החברה, שבה ניתן לעיין כאן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), ומסכים כי על הפרטים והמידע אודות החבר, לרבות הפרטים והמידע שנמסרים על ידו אודותיו במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המידע"), תחול מדיניות הפרטיות.
  • בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מסכים כי המידע יועבר על ידי ג'ק קובה לחברה עמה התקשרה ו/או תתקשר ג'ק קובה, המנהלת את מועדון הלקוחות, וזאת לצורך תפעול מועדון הלקוחות.

ההטבות

 1. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות ו/או הטבות ה-I.P המוענקות להם, לפי העניין, בכל סניפי החברה למעט חנות הפועלת בדיוטי פרי ו/או למעט ברכישות מקוונות (באופן שלא יתאפשר מימוש באתר החברה), אלא אם החברה החליטה לאפשר את מימוש ההטבות כאמור גם בחנות הדיוטי פרי ו/או ברכישות מקוונות כאמור ו/או אלא אם צוין אחרת על ידי החברה בתקנון זה (להלן: "חנויות המועדון").
 2. כל חברי המועדון יהיו זכאים להטבה, ברכישה בחנויות המועדון, במהלך החודש הקלנדרי בו יחול יום הולדתם (להלן: "הטבת יום הולדת"). קבלת הטבת יום ההולדת תהא מותנית בהצגת ת.ז בעת הרכישה.לעניין סעיף זה, המונח ״יום הולדת״ משמעו תאריך ההולדת הלועזי (יום וחודש) של חבר המועדון.
 3. עם הצטרפות למועדון ו/או חידוש החברות (למעט לשדרוג החברות במועדון למועדון I.P), יהיה זכאי חבר המועדון למתנת הצטרפות, בגובה 50 ₪, למימוש בחנויות החברה, שתיכנס לתוקף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון ו/או חידוש החברות, ושתהא תקפה ל- 90 ימים מהיום בו נכנסה לתוקף ("מתנת הצטרפות").
 4. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודיים למועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ו/או לקבל הטבות אחרות, והכל בהתאם לשיקול דעת החברה (להלן: "ההטבות הנוספות").

(הטבת יום ההולדת, מתנת ההצטרפות וההטבות הנוספות, לעיל ולהלן יחד: "ההטבות").

 1. מובהר כי חברי המועדון לא יהיו זכאים להנחה נוספת ו/או למימוש הטבות ו/או הטבות I.P לפי העניין, במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי המועדון (כלומר - אין כפל מבצעים), כך שחברי המועדון יצטרכו לבחור האם לממש את ההטבה כאמור או להשתתף במבצע כאמור, וזאת למעט במקרה בו ייקבע אחרת על ידי החברה במפורש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מימוש ההטבות ו/או הטבות ה- I.P יתאפשר לחבר מועדון ו/או מועדון ה- V.I.P לפי העניין, בתנאי שהקנייה שבה יתבקש לממש את ההטבות כאמור תבוצע באמצעי תשלום כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת, ובכפוף לדין.
 3. מימוש ההטבות ו/או הטבות ה- I.P יתבצע כנגד הצגת תעודה מזהה.
 4. תקופת החברות וביטול חברות במועדון:
  • החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון, בהתאם לתנאי התקנון, ותהא בתוקף למשך שנתיים ממועד ההצטרפות למועדון, כך שמועד סיום החברות במועדון יהיה בתום שנתיים לאחר מועד ההצטרפות למועדון (לעיל ולהלן: "תקופת החברות"). יובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להאריך את תקופת החברות, ללא עלות, ובכפוף לשיקול דעתה. יובהר כי תקופת החברות במועדון ה- I.P תימנה החל ממועד ההצטרפות למועדון הלקוחות, ולא ממועד השדרוג למועדון ה- V.I.P.
  • כל חבר יהיה זכאי לבטל מיוזמתו את חברותו במועדון ו/או במועדון ה- I.P בכל עת במתן הודעת ביטול, הכוללת את שם חבר המועדון ומספר הזהות שלו, באחת מהדרכים הבאות: טלפון: 03-5599971; דוא"ל: [email protected]; דואר רשום: החורטים 8 חולון, משרדי ג'ק קובה בע"מ (להלן: "משרדי החברה"); בהודעה בעל פה בכל אחד מחנויות המועדון; או באתר החברה (להלן: "דרכי הביטול").
  • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה בחנויות המועדון: ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה בחנויות המועדון תיעשה תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד ההצטרפות למועדון או ממועד מסירת מסמך בכתב בקשר עם העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר, בכפוף ובהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה), התש"ע-2010. הביטול כאמור יעשה על ידי מתן הודעה לחברה הכוללת את שם חבר המועדון ומספר הזהות שלו, באחת מדרכי הביטול המפורטות בסעיף 2 לעיל. במצב זה, ובכפוף לכך שחבר המועדון הציג חשבונית או הוכחת עסקה אחרת המעידים על עצם ביצוע עסקת ההצטרפות, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום, חבר המועדון יהיה זכאי לקבל חזרה את דמי החבר ששולמו על ידו בגין ההצטרפות כאמור שמבוקש לבטלה, במועד ביטול העסקה ככל שניתן, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים. החזרת התמורה כאמור תיעשה באופן בו נעשה התשלום, בכפוף לכל דין. החברה תהיה רשאית לגבות מחבר המועדון דמי ביטול בשיעור של 5% מדמי ההצטרפות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. ביטול החברות במועדון לאחר המועד הנקוב בסעיף זה אינה מזכה בהשבת דמי החבר, בכפוף לכל דין.
  • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה:
   • ביטול עסקת הצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה תיעשה תוך 14 (ארבעה עשר) יום ממועד ההצטרפות למועדון או ממועד קבלת מסמך בכתב בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן, באמצעות משלוח הודעת ביטול הכוללת את שם חבר המועדון ומספר הזהות שלו, באחת מדרכי הביטול המפורטות בסעיף 2 לעיל.
   • במידה וחבר המועדון הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), חבר המועדון רשאי לבטל את עסקת ההצטרפות למועדון שבוצעה באתר החברה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה כאמור, ובלבד שהתקשורת בעסקה כללה שיחה בין חבר המועדון לחברה. החברה תהיה רשאית לדרוש מחבר המועדון כאמור להציג תעודה מתאימה בהתאם להוראות החוק.
   • במקרה של ביטול עסקת הצטרפות למועדון בהתאם לסעיף 4 זה, החברה תשיב לחבר המועדון, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את דמי ההצטרפות ששולמו על ידו בגין ההצטרפות כאמור שמבוקש לבטלה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מדמי ההצטרפות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, אלא אם הביטול נעשה בגין אי התאמה, פגם, אי אספקת השירות במועד שנקבע לכך או כל הפרה אחרת של תקנון זה על ידי החברה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, שאז לא ייגבו דמי ביטול כאמור.
  • לאחר ביטול החברות במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא, לרבות פקיעת תוקפו, החבר לא יהיה רשאי לממש כל הטבה שעמדה לזכותו לפני ביטול החברות ו/או תום תקופת המועדון, ובכפוף לכל דין.
  • ביטול החברות במועדון שלא בהתאם לאמור בסעיפים ‎3 או ‎23.4 לעיל, אינה מזכה בהשבת דמי החבר, בכפוף לכל דין.
 5. כרטיס חבר מועדון
  • חבר מועדון שהצטרף למועדון על ידי מילוי טופס פיזי בחנויות המועדון כאמור בסעיף ‎2 לעיל, ואשר שילם את דמי ההצטרפות, עשוי לקבל כרטיס חבר מועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, הכולל מספר חבר (להלן: "כרטיס החבר"). כרטיס החבר יונפק לחבר המועדון כאמור במעמד ההצטרפות, או יישלח לחבר המועדון בדואר (על פי הכתובת שציין חבר המועדון בטופס ההצטרפות) או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, המונע את השימוש בו, יודיע חבר המועדון על כך מידית לחברה, ויהא רשאי לקבל כרטיס חבר חדש, במקום הישן שיבוטל. מובהר כי במקרה בו תחליט החברה להנפיק כרטיס חבר חלופי לחבר המועדון, תוגבל הנפקת כרטיס החבר החלופי לכרטיס אחד בלבד, ללא עלות. בגין כל הנפקה נוספת של כרטיס חבר חלופי (מעבר להנפקת כרטיס החבר החלופי הראשון, אשר, כאמור, תהא ללא תשלום), ישלם חבר המועדון סך של 20 ₪.
  • האחריות לשמירת כרטיס החבר ואופן השימוש בו מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות טענות בקשר לאי קבלת הטבות הנובעות מחברות במועדון בשל כל אובדן ו/או נזק ו/או גניבה של  הכרטיס, והכל בכפוף להוראות הדין.
  • המועדון הוא אישי ולא ניתן להעברה
 6. בכפוף לדין, החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בחברותו במועדון ו/או בזכויות המוקנות לו מתוקף חברותו במועדון, שלא כדין או בניגוד לתקנון זה. בוטלה חברות כאמור, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר, ככל שנמסר לו, לידי החברה, ללא דיחוי, באחת מחנויות המועדון או במשרדי החברה.
 7. ההטבות ו/או הטבות ה- I.P הינן לשימוש אישי על ידי חבר המועדון ואינן ניתנות להעברה או לשימוש או לניצול על ידי אחר או באמצעות אחר. החברות במועדון הינה אישית, ואינה ניתנת להעברה, לרבות הזכויות בגינה. שימוש במועדון הלקוחות ו/או בהטבות ו/או בזכויות הנובעות מהמועדון ייעשה על ידי חבר המועדון ובמעמד הקנייה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה של חבר המועדון.
 8. מובהר כי לא ניתן יהיה לממש את ההטבות ו/או הטבות ה- I.P יחד עם מימוש תווי קניה, כמשמעם בחוק הגנת הצרכן. חבר המועדון יהא רשאי לבחור האם לעשות שימוש בהטבות ו/או הטבות ה- V.I.P, לפי העניין, או בתווי הקניה, אלא אם קבעה החברה אחרת במפורש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שונות 

 1. כל פעולה של החברה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 2. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
 3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

ג’ק קובה בע”מ

You can never have too many beautiful things

Welcome!

על מנת להוסיף פריט למועדפים עליכם להיות לקוחות רשומים