תקנון

"ג'ק קובה"

כללי 

 1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות  "ג'ק קובה " (להלן: "המועדון").
 2. המועדון הינו מועדון הלקוחות של חברת "ג'ק קובה "  (להלן: "המועדון") וינוהל על ידה.
 3. ג'ק קובה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון), על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 4. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, ג'ק קובה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב  יהא זה המצוי במשרדי ג'ק קובה, והוא בלבד.
 5. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.

הצטרפות וחברות במועדון 

 1. כל אדם פרטי (ולא תאגיד), אשר שילם דמי הצטרפות, כהגדרתם להלן, מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה והמחזיק בכרטיס המועדון (להלן: "חבר מועדון"). 
 2. קטינים, אשר גילם אינו עולה על 18 שנים, המבקשים להצטרף למועדון, יידעו את הוריהם או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הצטרפותם למועדון וכן בדבר הוראות תקנון זה, כמו כן יקבלו את אישורם לביצוע כל פעילות שהיא במסגרת המועדון.
 3. בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, לרבות השינויים שיחולו בו, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ק קובה. לחבר מועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.
 4. ג'ק קובה תהא רשאית לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא מחויבת לנמק את סירובה. 
 5. ההצטרפות למועדון תיעשה על ידי פנייה לג'ק קובה, באחד מסניפי הרשת הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות, על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיונפק על ידי ג'ק קובה מעת לעת. 
 6. עלות ההצטרפות למועדון הינה 50 ₪ (להלן: "דמי ההצטרפות"), אשר תשולם במעמד מילוי טופס ההצטרפות (באמצעות כרטיס אשראי או במזומן בלבד). חבר מועדון יהא זכאי לפנות לג'ק קובה, בכתב, ולבטל את הצטרפותו. במקרה כזה, ג'ק קובה תשיב לחבר המועדון את דמי ההצטרפות, ובלבד שבקשת הביטול, בכתב, תגיע לג'ק קובה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ושחבר המועדון לא עשה שימוש בכרטיס החבר. ביטול החברות לאחר חלוף 14 יום או בכל מקרה של שימוש בכרטיס החבר תמנע את השבת דמי ההצטרפות. 
 7. ג'ק קובה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן להחליט על גביית תשלום שנתי לחידוש חברות במועדון ו/או לשנותו ו/או לבטלו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. החברות במועדון תיכנס לתוקפה במועד ההצטרפות למועדון ולאחר תשלום דמי הצטרפות ותהא בתוקף למשך שנתיים ממועד ההצטרפות. לאחר תום שנתיים ממועד ההצטרפות חבר מועדון יהא רשאי להאריך את חברותו במועדון, בכפוף לתנאי תקנון זה ובכפוף לתשלום סך של 50 ₪, או כפי שתחליט ג'ק קובה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 9. חבר מועדון אשר ירכוש בחנויות הרשת בסכום כולל של 3,500 ₪ ומעלה, בתקופה של 12 חודשים, יהא זכאי לשדרג את כרטיס המועדון לכרטיס מועדון מסוג "V.I.P" (להלן:"מועדון ה-V.I.P"), אשר מקנה הטבות ומבצעים נוספים על אלו של חבר מועדון, זאת ללא תוספת תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ק קובה בע"מ.
 10. במעמד קבלת כרטיס ה-V.I.P, יינתן למצטרף למועדון ה-V.I.P מתנת הצטרפות, כהטבה חד פעמית למימוש מידי בחנויות הרשת. מימוש המתנה מותנה בהצגת כרטיס V.I.P תקף ושובר המתנה. תוקף שובר המתנה הינו תוך 3 חודשים בלבד מתאריך ההצטרפות למועדון ה-V.I.P.
 11. תוקף כרטיס ה-V.I.P הינו ל– 24 חודשים, לאחר מועד זה – תתבטל זכות המימוש האמורה מאליה ולחבר מועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד ג'ק קובה בעניין זה.
 12. הוראות תקנון זה יחולו על החברות במועדון ה-V.I.P, בשינויים מחייבים.
 13. מובהר בזאת כי ג'ק קובה תהיה רשאית לבטל את רישומו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לנמק את החלטתה.
 14. הצטרפות למועדון תהווה הסכמה של המצטרף כחבר להיכלל במאגר המידע שיוקם וינוהל על ידי ג'ק קובה. 
 15. מובהר בזאת כי חתימת לקוח על טופס הצטרפות, הכולל את פרטי הלקוח וההסכמה לקבל דיוור ישיר וכן כל המידע שייאסף ויצטבר על הלקוח, מהווה גם הסכמה לאפשר לחברות הבנות ו/או חברות קשורות של ג'ק קובה, קיימות ו/או עתידיות, לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי ג'ק קובה בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של ג'ק קובה, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 16. למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית להציע לחבר המועדון, מעת לעת, מוצרים או שירותים שונים וכן לעשות שימוש במידע לצורכי שיווק, דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS, בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה ולרבות לאחר פילוח, אפיון וניתוח של הנתונים, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או כל דין. 

כמו כן החברה תהא רשאית, ככל שתבחר לעשות כן ובהתאם להוראות כל דין, לטייב נתונים הקיימים לגבי חבר מועדון במועדוני לקוחות אחרים (כדוגמת, הוספה ותיקון של פרטי ההתקשרות עם חבר המועדון ומספר תעודת הזהות שלו), לבצע פילוחים, אפיונים, ניתוחים סטטיסטיים ודוחות מצרפיים המבוססים על המידע ועל מידע אחר המצוי לגבי חבר המועדון במועדוני לקוחות אחרים לצרכי החברה 

האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

 1. כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש מג'ק קובה, בכתב, כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע של ג'ק קובה ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו"ב. כמו כן, יהא חבר המועדון רשאי לבקש מ ג'ק קובה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון ו/או של ג'ק קובה. ג'ק קובה תעשה כן לבקשת חבר המועדון, שתישלח ל ג'ק קובה בכתב, תוך 90 יום ממועד קבלת הבקשה במשרדי ג'ק קובה.
 2. יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חבר המועדון בטופס ההצטרפות מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה כלפי ג'ק קובה ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות.

ההטבות  

 1. חברי ג'ק קובה יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודים להם, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעט ל ידי הנהלת ג'ק קובה.
 2. חברי המועדון יהיו זכאים, בכפוף לתנאי תקנון זה, לממש את ההטבות המוענקות להם בכל חנויות רשת ג'ק קובה למעט חנות הדיוטי פרי אלא אם צוין אחרת על ידי ג'ק קובה במסגרת תקנון זה ו/או בכל פרסום אחר שתפרסם ג'ק קובה, בכל דרך שהיא, מעת לעת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ג'ק קובה תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן לממש את הטבות המועדון בחנויות מסוימות של הרשת. 
 3. כל חברי המועדון יהיו זכאים להטבה, כפי שתקבע ג'ק קובה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ברכישה בחנויות המועדון במהלך החודש בו יחול יום הולדתם. קבלת ההטבה תהא מותנית בהצגת ת.ז בעת הרכישה / הצגת שובר שיונפק על ידי ג'ק קובה לחברי המועדון. 
 4. מובהר כי חברי המועדון לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי המועדון (אין כפל מבצעים) למעט במקרה בו ייקבע אחרת על ידי ג'ק קובה במפורש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. למרות כל האמור בתקנון זה, מובהר כי ההטבות הנובעות מחברות במועדון תהיינה בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע ו/או בכפוף לתקנון המבצע. כן מובהר כי ג'ק קובה תהיה רשאית, מעת לעת, לשנות את ההטבות לרבות ביטולן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

כרטיס חבר מועדון

 1. חבר מועדון אשר מילא את פרטיו כאמור לעיל ואשר שילם את דמי ההצטרפות, יקבל כרטיס חבר מועדון, הכולל מספר חבר. כרטיס המועדון יונפק לחבר המועדון במעמד ההצטרפות בחנות בה בחר להצטרף או יישלח לחבר המועדון בדואר (על פי הכתובת שציין חבר המועדון בטופס ההצטרפות) או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ג'ק קובה. 
 2. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, המונע את השימוש בו, יודיע חבר המועדון על כך מיידית ל ג'ק קובה, ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש, במקום הישן שיבוטל. מובהר כי במקרה בו תחליט ג'ק קובה להנפיק כרטיס חלופי לחבר המועדון, תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד, ללא עלות. בגין כל הנפקה נוספת של כרטיס חלופי (מעבר להנפקת הכרטיס החלופי הראשון, אשר, כאמור, תהא ללא תשלום), ישלם חבר המועדון סך של 20 ₪. 
 3. כרטיס חבר המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה (הכרטיס עצמו ו/או ההטבות הנובעות מהחברות במועדון). ג'ק קובה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו במועדון, לרבות זכויות והטבות שנצברו, ככל שנצברו, לפני מועד הביטול, במידה וייעשה שימוש בכרטיס המועדון שלא כדין או בניגוד לתקנון זה. בוטלה חברות כאמור, ישיב חבר המועדון את הכרטיס לידי ג'ק קובה, ללא דיחוי.
 4. שימוש בכרטיס החבר ייעשה על ידי חבר המועדון לו שייך הכרטיס בלבד ובמעמד הקנייה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס. 
 5. האחריות לשמירת כרטיס המועדון ואופן השימוש בו מוטלת על חבר המועדון בלבד; והוא מוותר על כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד ג'ק קובה ו/או מי מטעמה בקשר לכך, לרבות טענות בקשר לאי קבלת הטבות הנובעות מחברות במועדון בשל כל אובדן ו/או נזק ו/או גניבה של  הכרטיס.
 6. מובהר כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש הן בכרטיס החבר והן בכרטיס הנחה אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, תלושים ו/או טופסי הנחה לחברי מועדון ו/או כרטיסי מתנה, ככל שבידי חבר המועדון כרטיס הנחה כאמור. חבר המועדון יהא רשאי לבחור באיזה כרטיס לעשות שימוש, ויהא רשאי ליהנות רק  מההטבות הנובעות מאותו כרטיס, אלא אם קבעה ג'ק קובה אחרת במפורש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 7. למען הזהירות מובהר כי כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעות מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התמש"ו-1986. 

מתנת הצטרפות

 1. עם הצטרפות למועדון ג'ק קובה ו/או חידוש החברות, יהיה זכאי חבר המועדון למתנת הצטרפות, כפי שתקבע מעת לעת, למימוש בחנויות המשתפות ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת ג'ק קובה ("מתנת הצטרפות").

שונות 

 1. כל פעולה של המועדון או של ג'ק קובה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כויתור על האמור בתקנון זה.
 2. מתן ההטבות הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות המחשוב והתפעול של ג'ק קובה. במידה ותהיינה תקלות, זמניות או מתמשכות, אשר תמנענה מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל ג'ק קובה לתיקון אותן תקלות בהקדם ולא תהיינה לחברי המועדון כל תביעות ו/או דרישות בקשר לכך, לרבות בקשר לאי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 3. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

ג'ק קובה בע"מ

שינוי גודל גופנים
ניגודיות